Elim Housing (Chilliwack) Society

  • Senior Residence
45460 Chehalis Drive
Chilliwack, BC V2R 0W4
604.583.3546